Grootste netwerk, grootste (verkoop)kans
Zeist: 030-69.175.77

Disclaimer

Hieronder vermelden wij ons beleid op het gebied van privacybescherming en de voor Nassau Groep B.V., gevestigd op Boulevard 1, 3707 BK Zeist en ingeschreven bij de KvK onder nummer 30075991, hierna te noemen Nassau, van toepassing zijnde disclaimer.

Toepassing begrippen

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen.
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website.
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van Nassau.
Nassau behoudt zich alle rechten voor.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Nassau heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en heeft gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Nassau garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Nassau wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door of namens Nassau worden gewijzigd zonder dat Nassau hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website kan, onder meer via ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Nassau niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Nassau wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Nassau of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nassau of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nassau is het niet toegestaan links naar de site(s) van Nassau weer te geven.

Online communicatie

Berichten die per e-mail of via deze website worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Nassau te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Nassau en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Nassau op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Nassau of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

U zult Nassau, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.