Grootste netwerk, grootste (verkoop)kans
Zeist: 030-69.175.77

Meldplicht datalekken

Nassau Groep B.V., gevestigd op Boulevard 1, 3707 BK Zeist en ingeschreven bij de KvK onder nummer 30075991, hierna te noemen Nassau, verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt.

De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Nassau daarom aan als 'bewerker' en de cliënt aan als 'verantwoordelijke', in de zin van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Nassau en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Nassau met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

1.1 Bewerkersovereenkomst

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Nassau en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Nassau niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Nassau de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Nassau neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2 Wet meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Nassau sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Nassau gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Nassau de cliënt daarover zo snel mogelijk informeren nadat Nassau bekend is geworden met het datalek. Nassau probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Nassau dient en zal dit onverwijld melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Nassau nader wordt onderzocht), zal Nassau in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

Indien de cliënt van Nassau een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Nassau, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Nassau geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Nassau in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Nassau daardoor leidt. Nassau zal de melding dan direct intrekken.